Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

00:14
3853 8e71 400
Arthur Hopkins, A Fantasy of the Deep, 1903
00:12
3852 f680 400
John Collier, Lilith with a Snake, 1886
00:06
5327 c47f 400
Reposted fromeryawen eryawen viahelenburns helenburns
00:05
3290 c8ee 400
J. Borszewicz
00:04
8055 6a0f 400

motivationsforlife:

Roads less travelled by Ben
Reposted fromdivi divi viahelenburns helenburns
00:02
0308 dcdf 400
Reposted fromthetemple thetemple viainsanedreamer insanedreamer
00:01
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
00:00
6166 d7b2 400

90377:

Untitled by B G 

Reposted fromhawke hawke viano-longer-kore no-longer-kore
00:00
Reposted fromtwice twice viano-longer-kore no-longer-kore

October 17 2017

23:57
9123 8af9 400
Reposted fromkaiee kaiee viano-longer-kore no-longer-kore
23:56
3075 d9d0 400
23:54
23:53
23:51
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
23:48
23:48
2494 e626 400

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

23:48
4239 47bd 400
23:48
23:48
believe this log
Reposted fromcube cube viadimetylotryptamina dimetylotryptamina
23:47
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viadimetylotryptamina dimetylotryptamina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl