Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

19:42
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
19:41
1743 3eb2 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
19:40
Helene Delmaire (born 1987) - Cocon (2013, Oil on wood) (70 x 50 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme viainsanedreamer insanedreamer
19:33
6678 10be 400
Reposted fromzciach zciach viano-longer-kore no-longer-kore
19:33
5257 1eef 400
Reposted fromhare hare viano-longer-kore no-longer-kore
19:33
19:32
19:32
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
19:29
8655 0b5e 400
Reposted fromtfu tfu viano-longer-kore no-longer-kore
19:25
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viainsanedreamer insanedreamer
19:24
8199 b7e0 400
19:24
Reposted fromFlau Flau viaMountainGirl MountainGirl
19:23
7438 bbce 400
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
19:23
7958 a994 400
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
19:23
1142 e0eb 400
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
19:22
luxio:

tries to do things: becomes overridden with anxiety

doesn’t do things: becomes overridden with anxiety

July 22 2018

10:39
2983 5606 400
Reposted fromahora ahora viainsanedreamer insanedreamer
10:39
2615 9fbe 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
10:37
2983 5606 400
Reposted fromahora ahora viainsanedreamer insanedreamer
10:35
2615 9fbe 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl